10-03-2019 | Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 – 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Minder voedsel verspillen levert een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en draagt bij aan voldoende goed voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Daarom komt Stichting Samen tegen Voedselverspilling met een voucherregeling. 

Voucherregeling

De voucherregeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is gericht op het stimuleren van bedrijven om innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

Het advies kan in de vorm zijn van een expert sessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een kansenkaart workshop of een value scan. Als bedrijf of organisatie bent u bereid 50% van de totale kosten te betalen, de andere 50% wordt door de voucher vergoed. De waarde van de voucher ligt tussen de € 5.000,- en € 15.000,-.

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Diverse bedrijven en organisaties zetten zich in voor het verminderen van voedselverspilling. De gebundelde energie van deze partijen brengt in Nederland een brede beweging op gang waarin alle actoren uit de voedselketen en aanverwante industrie gezamenlijk doelgericht optrekken. Hiervoor is in januari 2017 de Taskforce Circular Economy in Food (CEiF) opgericht, die in 2018 is opgegaan in de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Stakeholders van de Stichting zijn bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie, opererend vanuit hun vestiging in Nederland. Versterkt met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Samen leveren zijn een zichtbare bijdrage aan de realisatie van SDG12.3: een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015.

Voor wie is de regeling?

Bedrijven uit de hele voedselketen, zowel multinational als groot bedrijf en MKB(+), sociale ondernemingen en startups.

Hoe meedoen? Ga naar : https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Voucher-Samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten.htm en download het aanvraagformulier. Stuur deze per e-mail aan verspillingsvoucher@wur.nl. Na toetsing aan voorwaarden ontvangt u een reactie op de aanvraag. Indien akkoord ontvangt u een toekenning via de e-mail.

Deze regeling is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.